زمانی‌ که برای اولین بار به پست مدیریت می‌رسید، آموختن برخی مهارت‌ها برای تأثیرگذاری مناسب ضروری هستند. در این بخش برخی مهارت‌های ضروری را که مدیران جدید برای رسیدن به موفقیت باید بیاموزند با هم مرور می‌کنیم. به نظر می‌رسد در نهایت به اولین پست مدیریت خود رسیدید، تبریک می‌گوییم! ممکن است شما در همان سازمان خودتان ارتقا پیدا کرده باشید یا نه، اصلا کار با یک شرکت جدید را پذیرفته‌اید. در هر صورت شما نیاز به آموختن و توسعه‌ی مهارت‌های جدید دارید تا بتوانید در جایگاه جدید خود نقش مؤثری ایفا کنید. در هر حال قدرت رهبری یک تیم نیاز به تلاش و عملکرد مناسب دارد، توسعه دادن برخی مهارت‌های کلیدی به شما در بهترین بودن کمک می‌کند.